Vorherige Boote

2010 – 2016 SY Dobby
Friendship 28

2016 – 2017 SY Duet
Bavaria 32

2017 – 2021 SY Sinne
Q-29